УкрРус

Друзья, сейчас отправка заказов происходит с задержкой в 2-3 дня. Делаем все возможное, чтобы доставить как можно быстрее. Берегите себя!

 • Доставка
 • Оплата
 • Возврат и гарантия
 • Программа «Власний Рахунок»
 • Контакты
 • Публичная оферта
 • Защита персональных данных
 • О нас

Політика захисту та обробки персональних даних ТОВ «МАУДАУ»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1. Політика захисту та обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАУДАУ» (далі – Політика).
 • 1.2. ТОВ «МАУДАУ» (далі – Товариство) ставить найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
 • 1.3. Політика визначає вимоги Товариства до обробки та порядку забезпечення захисту персональних даних суб’єктів персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних і технічних заходів.
 • 1.4. Політика розповсюджується на невизначене коло осіб – суб’єктів персональних даних, які вступають або можуть вступати у будь–які відносини з Товариством.
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ
 • 2.1. Володілець персональних даних - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАУДАУ", юридична та фактична адреса: 03062, Україна, м Київ, вулиця Стрийська, буд. 6. Дізнатись подробиці: https://maudau.com.ua/info/contacts, https://maudau.com.ua/info/public-offer. Володілець персональних даних визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом
 • 2.2. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки. Крім того, згода на обробку персональних даних може бути надана шляхом:
  • приєднання Клієнта до Договору публічної оферти про продаж товарів та надання послуг Товариства, шляхом реєстрації Клієнта на Сайті або шляхом підтвердження замовлення на Сайті (в тому числі, але не обмежуючись, натискаючи кнопку «Оформити замовлення» або «Оплатити замовлення),
  • шляхом укладання Контрагентом відповідного правочину з Товариством;
  • шляхом взяття Користувачем участі у відповідному опитуванні, що проводиться Товариством або його партнерами;
  • шляхом підписання Працівником згоди на обробку персональних даних (заяви про прийняття на роботу тощо);
  • шляхом надання Користувачем документів/інформації, що містять персональні дані, в разі наміру даних укласти відповідний правочин/трудовий договір з Товариством.
 • 2.3. Персональні дані (далі – ПД) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • 2.4. Клієнт – суб’єкт персональних даних (фізична особа або представник такої особи), який виступає споживачем товарів/послуг, що надаються Товариством та персональні дані якого обробляються Товариством, а також будь-який відвідувач, що зареєструвався на сайті Товариства https://maudau.com.ua/ або надав Згоду субʼєкта персональних даних.
 • 2.5. Контрагент – суб’єкт персональних даних (фізична особа, фізична особа – підприємець, представник юридичної особи, фізичні особи без статусу господарюючого суб’єкта), який діє у цивільно-правових та господарсько-правових відносинах з Товариством.
 • 2.6. Користувачі – Клієнти, Контрагенти та Працівники при спільному згадуванні в тексті Політики.
 • 2.7. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 • 2.8. Працівник – фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з Товариством трудовим договором (контрактом) або має намір вступити в трудові відносини (надає свої персональні дані з метою працевлаштування, в якості відповіді на інформації Товариства про наявні вакансії)
 • 2.9. Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
 • 2.10. Сайт - веб-сайт maudau.com.ua, розташований у мережі Інтернет.
 • 2.11. Суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються.
 • 2.12 Третя особа - будь-яка особа, за винятком Суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений), якій Товариством чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.
 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 • 3.1. Обробка персональних даних у Товаристві.
 • 3.1.1 Товариство є володільцем персональних даних, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, та/або на підставі укладених договорів, Товариство є розпорядником персональних даних.
 • 3.1.2 Порядок обробки персональних даних в Товаристві визначається цією Політикою на підставі чинного законодавства України.
 • 3.1.3 Товариство здійснює обробку персональних даних - будь-яку дію або сукупність дій, що здійснюються з персональними даними, включаючи збирання, систематизацію, зберігання, зміну, використання, знеособлення, блокування, розповсюдження, надання, видалення персональних даних.
 • 3.1.4 Товариство вживатиме всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що персональні дані Користувачів будуть оброблятися надійно і відповідно до цієї Політики, та не будуть передані третій стороні, доки вона не забезпечить належні засоби контролю щодо захисту персональних даних.
 • 3.1.5 Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи, підписані нею документи, відомості, які особа надає про себе.
 • 3.1.6 Процеси обробки персональних даних є частиною бізнес-процесів Товариства. Процеси обробки персональних даних можуть бути автоматизованими або неавтоматизованими.
 • 3.1.7 Товариство може доручити обробку персональних даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі. Розпорядник персональних даних може обробляти персональних даних лише з метою і в обсязі, визначених у договорі.
 • 3.1.8 Товариство не обробляє персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних профспілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються статевого життя, біометричних або генетичних даних.
 • 3.1.9 Дані Користувачів збираються та обробляються виключно на території України та згідно з чинним законодавством України.
 • 3.1.10 Cтрок обробки персональних даних встановлюється Товариством залежно від категорії Суб’єктів персональних даних, мети обробки персональних даних та визначається чинним законодавством України.
 • 3.1.11 Підставами для обробки персональних даних є:
  • згода Суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
  • дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;
  • укладення та виконання правочину, стороною якого є Суб’єкт персональних даних або який укладено на користь Суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу Суб’єкта персональних даних;
  • захист життєво важливих інтересів Суб’єкта персональних даних;
  • необхідність виконання обов’язку Володільця персональних даних, який передбачений законом;
  • необхідність захисту законних інтересів Володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод Суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.
 • 3.1.12 Про передачу персональних даних третій особі Товариство протягом десяти робочих днів повідомляє Суб’єкта персональних даних, окрім наступних випадків:
  • передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;
  • виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом;
  • здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях;
  • звернення до суду за захистом своїх прав;
  • можливість передачі персональних даних третім особам передбачена умовами укладеного Товариством та Суб’єктом персональних даних правочину
  • передачі персональних даних у інших випадках, визначених п. 3.4. цієї Політики.
 • 3.1.13 Персональні дані, що обробляються, підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено чинним в Україні законодавством.
 • 3.2 Персональні дані Користувачів, які отримує і обробляє Товариство.
 • 3.2.1 Товариство для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов'язань обробляє персональні дані Суб'єкта персональних даних, надані ним під час реєстрації на сайті (інтернет-ресурсі) Товариства або надані іншим способом.
 • 3.2.2 Персональні дані Користувачів можуть включати, не обмежуючись нижченаведеним:
  • прізвище, ім’я, по-батькові (у разі наявності),
  • дату народження та/або вік,
  • стать,
  • сімейний стан,
  • паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків,
  • адреса електронної пошти,
  • номер телефону,
  • адреса проживання (доставки),
  • дата народження,
  • інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами та Товариством,
  • дані, отримані в результаті проведення Товариством та/або третіми уповноваженими Товариством особами різних опитувань, з метою покращення ефективності комунікації Товариства з Користувачами;
  • інформація, отримана Товариством в результаті здійснення маркетингової діяльності;
  • інформація отримана Товариством в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб;
  • нші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані Користувачем самостійно або отримані Товариством в процесі ведення Товариством своєї діяльності.
  • 3.2.2.1 Додатково до наведеного в п. 3.2.2. Політики, Товариство обробляє наступні Персональні дані категорії «Клієнти»:
   • перелік та статус замовлень з профілю на Сайті,
   • інформація (в тому числі фото), розміщена у профілі та у відгуках / коментарях на Сайті, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення
   • файли cookie та дані про використання Сайту,
   • дані для здійснення розрахунків,
   • номери відділень для доставки,
   • процесингові дані (логін у вигляді номеру телефону чи адреси електронної пошти та паролю у зашифрованому вигляді),
   • інформація, розміщена або надана Клієнтом в процесі їх участі в бонусних програмах, вікторинах, акціях, спеціальних пропозиціях, які відбуваються на Сайті, організатором яких є Товариство,
  • 3.2.2.2 Додатково до наведеного в п. 3.2.2. Політики, Товариство обробляє наступні Персональні дані категорії «Працівники»:
   • дані, отримані Товариством від кандидатів на працевлаштування;
   • реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру;
   • дані документу, що посвідчує особу, зокрема, копії документів в паперовому та\або електронному вигляді;
   • місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;
   • склад сім’ї та кількість утриманців, прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані;
   • професію, спеціалізацію, кваліфікаційний клас;
   • робочий стаж та місця роботи;
   • відношення до військового обов’язку;
   • освіту (включаючи вчені звання, курси підвищення кваліфікації тощо), володіння мовами;
   • наявність прав керування транспортними засобами та стаж керування;
   • займані посади;
   • зображення (фото, відео) та звукозапис, зроблені роботодавцем під час виконання трудових обов’язків;
   • адресу розташування робочого місця;
   • розмір основної та додаткової заробітної плати, премії, бонуси, інші доходи;
   • зразок особистого підпису;
   • реквізити банківських рахунків.
  • 3.2.2.3 Додатково наведеного в п. 3.2.2. Політики, Товариство обробляє наступні Персональні дані категорії «Контрагенти»:
   • дані, отримані Товариством від потенційних контрагентів, що мають намір на укладання цивільно-правових та господарських договорів з Товариством;
   • реєстраційний номер облікової картки платника податків або дані про відмову в отриманні такого номеру;
   • місце реєстрації, місце постійного проживання або тимчасового перебування;
   • дані документу, що посвідчує особу, зокрема, копії документів в паперовому та\або електронному вигляді;
   • зразок особистого підпису;
   • дані про реєстрацію суб’єкта в якості фізичної особи - підприємця;
   • контактні особи, для здійснення комунікацій в рамках виконання умов укладених правочинів (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки);
   • банківські реквізити;
  • 3.2.2.4 Дані, які автоматично передаються Товариству в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення, в тому числі інформація з cookie, інформація про пристрій Користувача:
   • адреса інтернет-протоколу комп'ютера Користувача (наприклад, IP-адреса);
   • тип браузера, версія браузера;
   • cторінки сервісів, час відвідування Користувача, час, витрачений на ці сторінки;
   • унікальні ідентифікатори пристроїв і інші діагностичні дані, тип мобільного пристрою, IP-адреса мобільного пристрою, мобільна операційна система, тип мобільного інтернет-браузера;
   • cookies та інші дані цих файлів
   Відомості, які Товариство збирає, містять дані, наприклад, щодо кількості Користувачів, які відвідали Сайт, сторінок, які були відвідані, дані про те, чи відвідував Користувач сервіси Товариства раніше, та допомагають Товариству визначити послуги, в яких Користувач найбільш зацікавлений. Ці дані також дають Товариству можливість покращити та розширити досвід Користувача. Дані файлів cookie (сookie-файли) і аналогічні технології відстеження Товариство використовує для відстеження активності та зберігання інформації. Сookie-файли є невеликою кількістю даних, які можуть включати анонімний унікальний ідентифікатор. Cookie-файли відправляються в браузер з веб-сайту і зберігаються на пристрої Користувача. Технології відстеження, які також використовуються, - це маяки, теги і сценарії для збору і відстеження інформації, а також для поліпшення сервісів. Користувач може відмовитися від усіх cookie-файлів (при зміні налаштувань браузера). При відмові від використання cookie-файлів Користувач погоджується з тим, що деякі частини (функції) сервісів можуть бути йому недоступні для використання.
 • 3.3 Мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних
 • 3.3.1 В залежності від того, яким чином Користувачі взаємодіють з Товариством, обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних Товариством можуть змінюватися.
 • 3.3.2 Товариство здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів:
  • Клієнти (фізичні особи та представники таких осіб);
  • Контрагенти (суб’єкти, які перебувають у цивільно-правових та господарсько-правових відносинах з Товариством - представники юридичної особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи без статусу господарюючого суб’єкта, та їх представники);
  • Працівники.
 • 3.3.3 Товариство здійснює обробку персональних даних Користувача, включаючи збір, отримання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, доступ), блокування, видалення, знищення як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів, а також шляхом змішаної обробки в наступних цілях (з наступною метою):
  • реєстрація Клієнта на Сайті;
  • ідентифікація Користувача при реєстрації в сервісах або аутентифікація зареєстрованого Користувача;
  • забезпечення роботи Сайту або окремих його складових;
  • обробка замовлень, зроблених Клієнтом на Сайті, і передача даних відповідним продавцям, виконавцям, партнерам, підприємствам і службам, які здійснюють доставку, забезпечують оплату тощо (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними) для належного виконання замовлення;
  • надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів;
  • встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сервісів, обробку запитів і заявок від Користувача;
  • підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
  • надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки;
  • моніторинг використання сервісів Товариства та його партнерів;
  • направлення рекламних повідомлень Користувачу, надання Користувачеві персональних пропозицій, додаткових можливостей користування сервісом, послугами;
  • поліпшення користувацького досвіду, якості обслуговування та роботи сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;
  • проведення маркетингових заходів, досліджень та компаній, аналізу споживчих настроїв;
  • аналіз призначених для користувача даних, проведення статистичних та інших досліджень взаємодії Користувача з Товариством та третіми особами;
  • забезпечення обміну коментарями / враженнями від здійснених покупок;
  • проведення опитувань, що пов’язані з діяльністю Товариства та його партнерів;
  • здійснення господарської діяльності Товариства;
  • підготовка відповідно до вимог законодавства та внутрішньої документації Товариства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності Товариства;
  • забезпечення комунікацій з Контрагентами та їх представниками;
  • ведення бухгалтерського, фінансового, податкового та управлінського обліку;
  • ведення ділового листування, в тому числі, надання відповідей на запити державних органів;
  • реалізація трудових відносин, працевлаштування та стажування;
  • реалізація адміністративно-правових відносин;
  • реалізація відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом;
  • забезпечення прав та законних інтересів Товариства та зацікавлених осіб;
  • дотримання вимог законодавства України;
  • реалізація інших відносин, що вимагають обробки персональних даних та мають на меті отримання доходів та реалізацію положень законодавства України, Статуту Товариства та його внутрішніх положень та політик.
 • 3.4 Умови обробки персональних даних Користувачів і її передачі третім особам
 • 3.4.1 Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».
 • 3.4.2 Відносно всіх персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність і забезпечується безпека.
 • 3.4.3 Товариство має право передати персональні дані Користувача та/або доручити її обробку третім особам в наступних випадках:
  • здійснення юридичних зобов'язань (у тому числі обробки та виконання Замовлення Клієнта);
  • запобігання або розслідування можливих правопорушень;
  • з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Товариства та його партнерів;
  • надання інформації правоохоронним та іншим компетентним державним органам на їх запит, що відповідає вимогам чинного законодавства України;
  • захист особистої безпеки Користувачів або третіх осіб
 • 3.4.4 Товариство може передавати персональних даних Користувачів таким третім особам (в тому числі, але не виключно):
  • розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам - підприємцям, яким Товариством або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані);
  • третім особам, що залучені Товариством та/або приймають участь під час надання Товариством послуг з переказу коштів, банкам, небанківським фінансовим установам;
  • третім особам, що залучаються Товариством для виконання зроблених на Сайті замовлень (перевізники, підрядники, субʼєкти господарювання, що здійснюють видачу замовлень або субʼєкти господарювання, які є власниками замовлених на Сайті товарів або послуг та/або здійснюють організацію доставки та оплати таких замовлень, тощо)
  • архівним установам та іншим особам, що надають Товариству послуги зберігання інформації та документів (пов'язані з цим послуги);
  • учасникам, афілійованим особам Товариства, особам, що мають істотну участь в Товаристві та/або здійснюють контроль над Товариством;
  • іншим приватним особам та організаціям для забезпечення виконання останніми своїх функцій або надання послуг Товариству відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Товариством правочинів, які можуть обробляти та використовувати персональні дані з метою, яка вказана у п. 3.3.3. цієї Політики.
 • 3.5 Заходи, що застосовуються для захисту персональних даних Користувача
 • 3.5.1 Обробка та захист персональних даних в Товаристві ґрунтується на основі ризик-орієнтованого підходу для попередження, виявлення та усунення загроз несанкціонованого доступу до персональних даних та/або незаконної їх обробки.
 • 3.5.2 При обробці персональних даних Товариство приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональної інформації, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональної інформації Користувача щодо обробки персональних даних Товариством та вимогами законодавства про персональні дані.
 • 3.5.3 Обробка персональних даних користувачів здійснюється на обладнанні, що розміщується в приміщеннях з обмеженим доступом визначеними працівниками Товариства і лише відповідно до їхніх професійних або трудових обов'язків. Таким особам забороняється розголошувати ці дані навіть після припинення трудових відносин з Товариством.
 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • 4.1 Товариство повідомляє Суб'єктів персональних даних про їх права як Суб’єктів персональних даних, що обумовлені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі про те, що Суб’єкт персональних даних має право:
  • знати про джерела збирання, місцезнаходження свої персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються їх персональні дані, а також зміст таких персональних даних;
  • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних в установленому чинним законодавством порядку;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки їх персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.
 • 4.2 Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь- якого Суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, встановлених законом.
 • 4.3 Доступ Суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно. Суб’єкт персональних даних подає до Товариства запит щодо доступу до своїх персональних даних.
 • 4.4 Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом. Запитувана інформація надається суб’єкту персональних даних у письмовій формі шляхом надсилання листа.
 • 4.5 Посилання в будь-яких документах (договорах) на цю Політику є належним повідомленням Суб’єкта персональних даних про його права.
 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 5.1 Товариство вживає заходів щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки.
 • 5.2 Товариство самостійно визначає перелік і склад заходів, спрямованих на безпеку обробки персональних даних, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту персональних даних, інформаційної безпеки
 • 5.3 Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
 • 5.4 Сайт може містити посилання на інші сайти, які мають інших власників та адміністраторів і які не пов’язані з Товариством. Якщо Користувач переходить за таким посиланням, його буде спрямовано на сайт третьої сторони. Товариство наполегливо рекомендує Користувачам знайомитися з політикою конфіденційності кожного сайту перед переходом. Товариство не контролює та не бере на себе відповідальність за вміст, політику конфіденційності будь-яких сайтів або служб третіх осіб.
 • 5.5 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Товариства за допомогою електронної пошти [email protected].
 • 5.6 Користувач приймає на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Товариству неповних та/або недостовірних і/або неактуальних персональних даних та/або персональних даних третіх осіб.
 • 5.7 Будь-які вимоги Користувача, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Товариством своїх зобов'язань перед Користувачем під час надання послуг відповідно до умов публічного договору. При цьому Товариство не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань.
 • 5.8 В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки Товариством персональних даних. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 • 5.9 Політика публікується на офіційному веб-сайті Товариства (https://maudau.com.ua) в мережі Інтернет з метою ознайомлення Суб’єктів персональних даних, дані яких обробляються Товариством під час здійснення ним своєї статутної діяльності.
 • 5.10 В усіх випадках, не врегульованих цією Політикою, необхідно керуватися чинним законодавством України.
0 800 75 83 68

Бесплатно c любых номеров

0 44 355 83 68

Для звонков из-за границы, стоимость согласно тарифам вашего оператора

Следите за нами:

Мы принимаем:

© Интернет-магазин MAUDAU 2024

Помощь
Блог MAUDAUДоставкаОплатаВозврат и гарантияПрограмма «Власний Рахунок»КонтактыПубличная офертаЗащита персональных данныхО насВакансии
Служба поддержки
0 800 75 83 68

Бесплатно c любых номеров

0 44 355 83 68

Для звонков из-за границы, стоимость согласно тарифам вашего оператора

Пн-Вс: 9:00-21:00

Служба заботы:[email protected]Пресс-центр:[email protected]

Этот сайт защищен reCAPTCHA, Политикой конфиденциальности и Условиями использования Google